Obchodní podmínky

VŠEOBECNÉ OBCHODNÍ PODMÍNKY

Tyto Všeobecné obchodní podmínky (dále jen „VOP“) upravují v souladu s ustanovením § 1751 odst. 1 zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník (dále jen „občanský zákoník“) vzájemná práva a povinnosti smluvních stran vzniklé na základě kupní smlouvy uzavírané mezi prodávajícím Bigger Brain, s.r.o. (dále jen „prodávající“) a jinou fyzickou osobou (dále jen „kupující“) prostřednictvím internetového obchodu prodávajícího (dále jen „kupní smlouva“). Internetový obchod prodávající provozuje prostřednictvím rozhraní webové stránky na webové stránce umístěné pod doménovým jménem www.blackbrick.cz.

Základní ustanovení

 

Prodávající

Bigger Brain, s.r.o., IČO: 03684474
vedený u Městského soudu v Praze pod spisovou značkou C 236406
sídlem Rybná 716/24, Staré Město, 110 00 Praha 1

 

Kupující

Kupující je ten, kdo prostřednictvím webového rozhraní www.blackbrick.cz uzavře s prodávajícím kupní smlouvu, a tím koupí některé zboží vystavené na internetových stránkách e-shopu.

Kupující si je vědom, že zakoupením produktů v nabídce prodávajícího mu nevznikají žádná práva na používání registrovaných značek, obchodních názvů, firemních log či patentů prodávajícího nebo dalších firem, není-li v konkrétním případě zvláštní smlouvou sjednáno jinak.

Kupující při zahájení obchodních vztahů předává prodávajícímu pouze své kontaktní údaje, nutné pro bezproblémové vyřízení objednávky. Právní vztahy prodávajícího s kupujícím/spotřebitelem, výslovně neupravené těmito VOP se řídí příslušnými ustanoveními občanského zákoníku, jakož i předpisy souvisejícími.

Ustanovení obchodních podmínek jsou nedílnou součástí kupní smlouvy. Odchylná ujednání v kupní smlouvě mají přednost před ustanoveními těchto obchodních podmínek.

 

Systém objednávání

Zboží kupující objednává prostřednictvím elektronické objednávky (dále jen „objednávka“) na www.blackbrick.cz (dále jen „e-shop“).

Veškeré objednávky podané prostřednictvím e-shopu jsou závazné. Podmínkou platnosti objednávky je vyplnění všech povinných údajů tzn.: jméno a příjmení, telefonní číslo, e-mailová adresa, doručovací adresa, způsob dodání, způsob platby, obsah košíku v objednávkovém formuláři a potvrzení kupujícího o tom, že se seznámil s těmito obchodními podmínkami. Objednávkou kupující realizuje návrh kupní smlouvy, který potvrzením objednávky přechází v reálnou kupní smlouvu.

Vlastnické právo ke zboží přechází na kupujícího v okamžiku jeho převzetí a zaplacení kupní ceny.

Prodávající nemusí kupní smlouvu uzavřít, pokud se zboží již nevyrábí nebo se výrazně navýšila cena dodavatele příslušného zboží. Stane-li se tak, prodávající okamžitě kontaktuje kupujícího o nastalé situaci a navrhne další postup. V případě uhrazení části či celé kupní ceny, se tato částka vrací zpět na účet kupujícího.

Kupující obdrží zboží za cenu, která je platná v okamžiku objednání. Pokud zboží není skladem, prodávající kupujícího telefonicky nebo e-mailem informuje o termínu dodání a ceně zboží.

Dodací podmínky

Zboží, které je na skladě prodávající

Zboží se doručuje dle zvoleného způsobu kupujícím v internetové objednávce, způsoby doručení jsou:

  • osobní odběr – odběrná místa PPL (1600 míst)
  • doručení Českou poštou
  • doručení PPL, GLS

Více o dodacích podmínkách na: https://www.blackbrick.cz/doprava-a-odberna-mista/

Zboží lze také přímo zakoupit v kamenných obchodech uvedených na webové stránce výše.

Místem doručení zboží je doručovací adresa uvedená kupujícím v objednávce.

 

Sazebník doručení:

Česká pošta – poštovné a balné 112 Kč

PPL – poštovné a balné 119 Kč (volíme dle aktuální rychlejší varianty)

Odběrná místa PPL – 69 kč

Poštovné a balné na Slovensko 200 Kč

Pokud si kupující objedná zboží v rámci ČR a SR v hodnotě 1500 Kč  a více, doručení je zdarma.

 

Zboží je také možno zakoupit OSOBNĚ u třetí strany a to:

PRAHA:

100CLASS concept store – Soukenická 1096/30, Praha 1

Penshop – Pánská pasáž, Na Příkopě 23, Praha 1

ČR:

Place Store – Place Moravské nám. 629/4, 602 00 Brno

Place Store –  Pavelčákova 437/6, 779 00 Olomouc

Place Store – Pražská 221/5-6, 390 01 Tábor

 

Pokud si kupující přeje zaslat objednávku do zahraničí, je třeba předem kontaktovat provozovnu e-mailem info@blackbrick.cz.

 

Platební podmínky

Cenu zboží a případné náklady spojené s dodáním zboží dle kupní smlouvy může kupující uhradit následujícími způsoby

  • platbou bankovním převodem na účet
  • platbou pomocí online platební brány GoPay Online

V případě bezhotovostní platby je kupní cena splatná do 7 dnů od uzavření kupní smlouvy.

V případě platby prostřednictvím platební brány postupuje kupující podle pokynů příslušného poskytovatele elektronických plateb.

Odstoupení od smlouvy

Firma garantuje vrácení finančních prostředků v případě, že kupující není s výrobkem spokojen bez udání důvodů do čtrnácti dnů.

Prodávající kupujícímu vrátí částku plně odpovídající ceně zboží do 14 dnů od odstoupení od smlouvy stejným způsobem, jakým platbu od kupujícího přijal, nedohodnou-li se strany jinak. Nejpozději ve stejné lhůtě je kupující povinen prodávajícímu zaslat nebo předat zakoupené zboží na adresu prodávajícího s číslem faktury. Zboží musí být vráceno prodávajícímu kompletní a nesmí jevit známky opotřebení či poškození. Náklady vrácení zboží nese kupující.

Ochrana soukromí

Ochrana osobních údajů kupujícího, který je fyzickou osobou, je poskytována zákonem č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů, ve znění pozdějších předpisů, prodávající je tedy povinen toto respektovat.

Kupující souhlasí se zpracováním těchto svých osobních údajů: jméno a příjmení, adresa bydliště, identifikační číslo, daňové identifikační číslo, adresa elektronické pošty, telefonní číslo, doručovací adresa (dále společně vše jen jako „osobní údaje“).

Prodávající prohlašuje, že veškeré osobní údaje nebudou poskytnuty třetím osobám, toto ovšem neplatí pro poskytování údajů nezbytných pro distribuci či platební styk, který se týká objednaného zboží (sdělení jména a adresy). Veškeré osobní údaje jsou důvěrné a budou použity jen k uskutečnění plnění smlouvy s kupujícím.

V případě, že kupující změní jakékoliv identifikační, fakturační a kontaktní údaje, je povinen oznámit tyto změny co nejdříve prodávajícímu.

Práva z vadného plnění, reklamační řád

Práva a povinnosti smluvních stran ohledně práv z vadného plnění se řídí příslušnými obecně závaznými právními předpisy (zejména občanským zákoníkem a zákonem č. 634/1992 Sb., o ochraně spotřebitele, ve znění pozdějších předpisů).

Prodávající se zaručuje spotřebiteli, že zboží při převzetí nemá vady.

Pokud se vyskytne u výrobku vada, kterou nelze odstranit, popřípadě se vyskytne vada opakovaně i po opravě, má spotřebitel právo požadovat výměnu produktu za nový anebo od smlouvy odstoupit. Na toto má právo i v případě většího počtu vad. V případě odstranitelné vady na dosud nepoužitém produktu může spotřebitel požadovat odstranění vady, přiměřenou slevu z kupní ceny nebo požadovat výměnu za nový výrobek.

Práva z vadného plnění nenáleží spotřebiteli, pokud před převzetím produktu věděl, že má vadu, anebo vadu sám způsobil. Záruka a nároky z odpovědnosti za vady se nevztahují na opotřebení způsobené užíváním, na vady způsobené nesprávným užíváním zboží, nedodržením návodu, nevhodnou údržbou nebo nesprávným skladováním. U produktu prodávaného za nižší cenu, se neodpovídá za vadu, pro kterou byla sleva poskytnuta.

Reklamaci spotřebitel uplatňuje bez zbytečného odkladu po zjištění vad. O reklamaci informuje elektronicky na info@blackbrick.cz. Reklamované zboží spotřebitel doručí osobně, poštou či obdobným způsobem na adresu společnosti. Reklamace se vyřídí bez zbytečného odkladu.

 

Závěrečná ustanovení

Tyto VOP jsou platné od 1.1. 2019 Prodávající si vyhrazuje právo změnit tyto VOP bez předchozího upozornění.

Za společnost schválila Barbora Lípová.

Vypracováno v souladu se zák. č. 89/2012 Sb., občanský zákoník.